Inwonerparticipatie: samenwerken voor toegankelijke en betaalbare Zorg

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt mensen om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. Wanneer de gezondheid wankelt, wil iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning op basis van de (para)medische, verpleegkundige en gemeentelijke expertise. Die zorg staat echter toenemend onder druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. We moeten daarom aan de slag. De zorgsector, de politiek en de samenleving als geheel; alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Dit betekent dat ook inwoners hierover meepraten.

Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben op landelijk niveau het ministerie van VWS en een groot aantal zorgpartijen afspraken met elkaar gemaakt. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat beschreven aan welke ambities en opgaven deze partijen gaan werken. Op regionaal niveau werken gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en andere betrokken partijen dit uit in een concreet regioplan. Daarin staat beschreven wat er in elke regio nodig is om de gezondheidszorg in die regio te waarborgen.

Inwoners actief betrekken bij de transformatie van de zorg

Een van de fundamentele uitgangspunten van het IZA is dat de zorg samen met patiënten, cliënten en inwoners tot stand komt. Zij zijn het beste in staat om aan te geven wat passende zorg is, wat voor hen van meerwaarde is, en welke knelpunten er momenteel bestaan. Concreet betekent dit dat patiënten, cliënten en inwoners actief betrokken worden bij de transformatie van de zorg. Zorgaanbieders, zorgfinanciers, overheden èn patiënten, cliënten en inwoners gaan samenwerken om toekomstbestendige gezondheidszorg te realiseren voor de regio.

Regionale participatiehubs

Het Ministerie van VWS bereidt voor 2024 regionale participatie-ondersteuningspunten ('hubs') voor. Hierover zijn zij in overleg met de Zorgbelangorganisaties en de landelijke koepels van patiënten, cliënten, gehandicapten (PGO)- en inwonersorganisaties. Samen willen wij deze regionale participatie-ondersteunings-hubs gaan vormgeven.

De regionale Zorgbelangorganisaties werken vanuit het perspectief van inwoners en zijn tegelijkertijd de verbindende schakel tussen de patiënten, cliënten en inwoners en de professionals die werkzaam zijn bij de regionale (zorg)partijen. In alle Zorgbelang regio's zijn we nu al erg actief bezig met het organiseren van inwonerparticipatie en leggen we de verbinding tussen inwoners,(zorg)organisaties en gemeenten. - Op deze manier werken we samen met andere PGO en inwonerorganisaties aan goede, toegankelijke en toekomstbestendige zorg, vergroten we het draagvlak van plannen en beleid, en stimuleren we de houdbaarheid van plannen om de betrokkenheid van inwoners te organiseren.