Burgerparticipatie Nieuwe Stijl

De Zorgbelangorganisaties hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het stimuleren van lokale participatie in het sociale domein. Samen met landelijke patiëntenorganisaties hebben ze vanaf 2012 de programma’s ‘Aandacht voor iedereen 1 en 2’ succesvol uitgevoerd. Uit de evaluatie van de programma’s blijkt dat blijvende stimulering van lokale participatie nodig is om tot een bloeiende praktijk te komen. Daarom voeren de Zorgbelangorganisaties tot juli 2019 het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ uit. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. Het ministerie van VWS heeft voor uitvoering van dit programma subsidie beschikbaar gesteld. 

Uit de evaluatie van AVI blijkt dat het mogelijk is om lokale participatie te versterken als lokale netwerken gestructureerd ondersteund worden. Verder is de lokale belangenbehartiging nog niet ‘af’, omdat nog niet alle gemeenten zijn bereikt en ook omdat de bovenlokale belangenbehartiging nog onvoldoende tot stand is gekomen. 

In dit programma zetten de Zorgbelangorganisaties in tenminste 40 gemeenten verspreid over Nederland adviseurs in om de lokale collectieve participatie te stimuleren en verder te helpen ontwikkelen. In de gemeenten waar de adviseurs aan het werk gaan, is reeds samen met burger-/ cliëntenorganisaties een visie op lokaal participatiebeleid in het sociaal domein ontwikkeld of is er de bereidheid om dit met inzet van de adviseurs te doen. Verder hebben deze gemeenten de ambitie om echt met innovatieve vormen van de lokale participatie aan de slag te gaan en alle doelgroepen erbij de te betrekken. Aan de gemeenten wordt gevraagd naast de ministeriële bijdrage ook zelf tijd, geld of middelen in te zetten voor de versterking van de burger-/ cliëntenparticipatie. Hierdoor ontstaat in deze 40 gemeenten een geborgd draagvlak voor een betere lokale participatie. De in de praktijk opgedane kennis wordt met andere gemeenten en burger-/ cliëntenorganisaties gedeeld via kennisdossiers. 

De adviesraden sociaal domein zijn een belangrijke pijler in de lokale participatie. Daarom werken de Zorgbelangorganisaties in dit programma samen met de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. Er zijn ook andere programma’s actief in het sociale domein. Met deze programma’s wordt afgestemd. Ook VNG en landelijke patiënten koepels worden betrokken bij dit programma. 

Bent u geïnteresseerd in dit programma dan kunt u contact opnemen met de adviseur van het programma in uw provincie.