Sla navigatie over

Monitor transitie jeugd

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om in kaart te brengen wat onbedoelde effecten zijn van deze decentralisatie starten cliëntenorganisaties gezamenlijk met een Monitor Transitie Jeugdhulp. De monitor start op 1 januari 2015 en maakt vooral gebruik van de bestaande meldpunten en de infrastructuur van cliëntenorganisaties. De projectgroep van de monitor bestaat uit: LOC, Landelijk Platform GGz, Uw ouderplatform, Ieder(in), Zorgbelang en MEE Nederland.

 

Lees meer over het projectplan:

Monitor transitie jeugd

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook worden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart. De monitor loopt in 2015 en 2016.

 

Nog steeds drempels in de jeugdhulp

Het jeugdstelsel dat op 1 januari 2015 in werking is getreden werkt niet voor alle jeugdigen en ouders goed genoeg. De Monitor Transitie Jeugd verzamelde van begin 2015 tot 9 december 2016 in totaal 1010 ervaringen met jeugdhulp. Jeugdigen en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen tegen verschillende drempels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking worden het meest genoemd. In de laatste rapportage van de Monitor staan knelpunten en aanbevelingen om knelpunten op te lossen.

Lees verder 

 

Derde kwartaalrapportage 2016 

Gemeenten zouden door de decentralisatie beter in staat moeten zijn om maatwerk te bieden. Hulp en ondersteuning moeten laagdrempelig, vroegtijdig en integraal aangeboden worden, met veel ruimte voor de professional om casusgericht te werken en maatwerk te bieden. Uit de resultaten van de vragenlijst van de monitor over maatwerk in de jeudzorg blijkt, dat er op verschillende punten vaak nog geen sprake is van passende hulp. Daarnaast blijkt uit de toelichting van de respondenten dat het proces van het aanvragen van hulp vaak veel energie kost. Ze hebben het gevoel dat ze steeds weer moeten uitleggen en soms ook verdedigen waarom hulp nodig is. Het proces duurt regelmatig te lang naar hun idee en mensen krijgen de indruk dat ze zelf overal achteraan moeten gaan.

Lees verder

 

In het tweede kwartaal van 2016 heeft de Monitor Transitie Jeugd een verdieping gemaakt op het onderwerp ‘informatievoorziening jeugdhulp’. Uit de resultaten blijkt, dat ouders zich vaak niet goed geïnformeerd voelen over de gang van zaken rondom jeugdhulp. In de anderhalf jaar dat de Monitor Transitie Jeugd signalen ophaalt komt in elke rapportage terug dat melders zich niet geïnformeerd voelen. Er lijkt in het jeugdstelsel weinig aandacht te zijn voor informatie- en verwachtingsmanagement.

Lees verder

 

In het eerste kwartaal van 2016 ontving de Monitor Transitie Jeugd 109 meldingen over vooral de jeugdhulp aan kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Er kwamen veel meldingen binnen van ouders die ervaren dat de zorgvraag- en behoefte van hun kind niet leidend is. In veel meldingen komt terug dat er aangestuurd wordt op het afnemen van zorg middels Zorg in natura, in plaats van het PGB. Ouders pleiten voor gezamenlijke besluitvorming, en meer regie op het hele proces van de hulpverlening.

Lees verder 

 

Niet weten waar je als ouders terecht kunt, als je de jeugdhulp voor je kind wilt regelen. Veel te lang wachten op een reactie van de gemeente. En je niet gehoord en serieus genomen voelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten die voortkomen uit de decentralisatie van jeugdhulp naar de gemeenten. De knelpunten die in begin 2015 geconstateerd zijn, bestaan aan het eind van het jaar nog steeds.

Lees verder

 

Uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de problemen rondom jeugdhulp niet afnemen, maar juist in ernst en omvang toenemen. Mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en de toegang tot passende zorg en ondersteuning is vaak ver onder de maat.

Lees verder

 

Uit de tweede kwartaalrapportage 2015 van de monitor transitie jeugd blijkt dat de toegang en verwijzing naar jeugdhulp niet goed verloopt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertraging voor kinderen om de noodzakelijke zorg te krijgen. Bij de Monitor Transitie Jeugd komen bijna dagelijks schrijnende verhalen binnen van ouders die niet tijdig adequate hulp krijgen voor hun kind. Gezinnen komen hierdoor onder grote druk te staan, omdat niet met ouders en kinderen wordt meegedacht. Uit de verhalen lezen we juist dat ouders iedere keer tegen nieuwe obstakels aanlopen die door de gemeente of wijkteam  worden opgeworpen. Ouders zitten met de handen in het haar.

Lees verder

 

Uit de eerste kwartaalrapportage 2015 van de monitor transitie jeugd blijkt dat de informatievoorziening over de jeugdhulp niet goed georganiseerd is. Ouders worden vaak doorverwezen van de ene afdeling binnen de gemeente naar de andere, of van wijkteammedewerker naar zorgprofessional, of van zorgprofessional naar gemeente en andersom. 

Lees verder 

 

 

 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken