Sla navigatie over

Transitie en transformatie jeugd

Transitie en transformatie jeugd

Per 1 januari 2015 zijn alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Doel van deze transitie is een zorginhoudelijke vernieuwing, waarbij meer dan in het verleden de eigen kracht van jeugdigen, ouders en kinderen als uitgangspunt genomen wordt en er vraaggericht maatwerk geleverd wordt om deze eigen kracht waar nodig te versterken of te ondersteunen. De regionale zorgbelangorganisaties zijn op lokaal en regionaal niveau intensief betrokken bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg.

 

Monitor transitie jeugd

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om in kaart te brengen wat onbedoelde effecten zijn van deze decentralisatie starten cliëntenorganisaties gezamenlijk met een Monitor Transitie Jeugdhulp. Op 1 januari is de monitor Transitie Jeugd van start gegaan, de monitro maakt vooral gebruik van de bestaande meldpunten en de infrastructuur van cliëntenorganisaties. De projectgroep van de monitor bestaat uit: LOC, Landelijk Platform GGz, Uw ouderplatform, Ieder(in), Zorgbelang en MEE Nederland.

Lees verder

 

Privacy jeugdhulp

Zes verschillende cliënten- en ouderorganisaties hebben begin 2016 de handen ineengeslagen om de privacy in de jeugdhulp te verbeteren. LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor ‘t Kind, UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland hebben de ministeries van VWS en VenJ een rapport toegestuurd waarin zij aanbevelingen doen om de gegevensuitwisseling binnen de jeugdhulp te verbeteren.

Lees verder

 

Cliëntenparticipatie in beleidsvorming

Duurzame oplossingen op het gebied van zorg en welzijn komen alleen tot stand met inbreng van de mensen om wie het gaat. De regionale Zorgbelangorganisaties zetten zich daarom actief in om de participatie van jeugdigen, ouders en kinderen bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid vorm te geven. Enerzijds door groepen jeugdigen en ouders op het niveau van samenwerkingsregio’s te ondersteunen en anderzijds door in opdracht van provincies of gemeenten de ervaringen van jeugdigen, ouders en kinderen op te halen en in te brengen in het overleg met professionals, aanbieders en gemeenten. Bijvoorbeeld in de vorm van een checklist, debat, sociaal diner, stripverhaal, of videofilm.

Overzicht van de projectleiders transitie jeugd van Zorgbelang

 

Lees hier hoe juist jongeren en hun ouders die te maken hebben gehad met hulpverlening kunnen helpen de ‘nieuwe’ jeugdhulp helpen vormgeven. 

 

Vertrouwenspersoon jeugd

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet worden alle taken op het gebied van jeugdhulp overgeheveld van rijk en provincie naar de gemeenten, plus een belangrijk deel van de zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een licht verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke handicap. Ook de vertrouwenspersoon jeugd wordt de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Lees verder

 

Vertrouwenspersonen bij Zorgbelang

De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang bieden nu al oplossingsgerichte ondersteuning, informatie en advies aan cliënten in de provinciale jeugdzorg. Met de nieuwe Jeugdwet zal het werk van de vertrouwenspersonen verbreed worden tot de gehele jeugdhulp. In een aantal regio’s wordt ook al geëxperimenteerd met een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor het integrale lokale sociale domein.

Overzicht van de coördinatoren vertrouwenswerk van Zorgbelang.

 

Regionale monitoring van de transitie jeugd vanuit cliëntperspectief

De transitie jeugd biedt nieuwe kansen maar brengt voor jeugdigen, ouders en kinderen ook veel onzekerheid met zich mee. Om eventuele onbedoelde gevolgen van de transitie jeugd op te kunnen merken en zo snel mogelijk te verhelpen heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om regionale monitoring van de transitie jeugd vanuit cliëntperspectief. Zorgbelang Nederland, LOC/LCFJ, Platform GGz, Platform VG en SJN zijn in overleg met het ministerie van VWS en de VNG om deze regionale monitoring gezamenlijk vorm te geven en uit te voeren.

 

Monitor transitie jeugd

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook worden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart. De monitor loopt in 2015 en 2016.

Lees verder

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken